โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
สายชั้น Gifted

นางสาวพีรญา บำรุงจิตต์
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้น Gifted
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางสาวเบญญาพร นรสิงห์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางดวงใจ ขันทนิตย์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางสาวพิราภรณ์ สุภาโสต
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวปิยะมาศ จิตประสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/8

นายนิรันดร์ พงศ์พันธุ์สุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญธารีย์ โรจนไกรพงศ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นายสุธี สุดลอย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวณัฐกาญจน์ ธารมัต
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาวสุภัสสรา วันทมาตย์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นายอภิรมย์ ชมสมุทร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/8

นางสาวรัญธิมา ถินมานัด
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวภัทรียา ราตรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7