โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวาสนา สะแกคุ้ม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวจินดา เทียมสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวศิริมนัส ขันทนิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวนาถวรินทร์ เกตุดี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอมรรัตน์ เตยหอม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวนิศานาถ พันธะศรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายวิรัช จูทิม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางรัศมี ศรีลุวัตร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสรรพัชญา มีวุฒิสม คอร์เบ็ทท์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายฐิโนทัย ด่านกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวกุสุมา บุญปลอด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6