โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวเกศริน ทาดาริน
ครู
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวโสภิชญ์จิรา ยังสวัสดิ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางดาวเรือง ธรรมสนอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางรัญญาภัทร์ กุลจิราภัทร์ฐากูร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางอัจฉรา พรนิมิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววรรณวิมล ชูวงษ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นายสุเมธ เงินนุช
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายสุชาติ คงสมจิตร์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวเพ็ญศิริ ฤทธิกรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวชุติกาญจน์ บุญสุข
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวผาณิตา น้ำจันทร์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสุทธิพงษ์ ทองคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6