โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวมณฑิชา แสงสร้อย
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางจันทร์จิรา อิ่มสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางธนภร ประเสริฐสุข
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวไปรยา วงศ์อุรประเสริฐ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุวรรณา แสงกนึก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายศิรานุวัฒน์ โวหารลึก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายศราวุธ สุขบรรณ์เทิง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวสุปราณี เกตุวุฒิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวธีรารัตน์ วงษ์แข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาววิภาดา สุริยะรังษี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5