โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพัชรา เพ็ชรสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวนริสรา เจริญผล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางกนกวรรณ วงศ์เกษม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางประวีณา สุพิมพานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวพชรพรรษ สำราญชื่นจิต
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวแพรวพร ฟาน เฟลโธเฟน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนภาภรณ์ เอี่ยมจีน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายณรงค์ฤทธิ์ หามนตรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวชลดา วรรณเผือก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2