โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวศุภรัตน์ ผลทับทิม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางเรณุมาศ ทับเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางพเยาว์ หงษ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางจารุวรรณ เผือกโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางณฐา วงษ์ป้อม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางกิ่งกาญจน์ ฤทธิสาร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางอารีย์ จุรินทร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายอัคคพล น้อยโสภณ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวศศิธร สร้อยทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางถาวร ธนูศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางณัฐกฤตา เฉิดบุญเพ็ญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชนะพล เฉลิมสถาน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2