โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพิชญา ทองคำพานิช
ครู
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางเดือนนภา โชติกวิรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายประเวศน์ ธรรมสนอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริรัตน์ สุขแสวง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวลำยอง นาคง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุภาวดี แจ่มสว่าง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางอัยลดา บุญวัฒน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวกานติมาพร โอริส
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายวุฒิดล เดชเสถียร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวจันทิมา พันธุรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกนกวลี ขุมทรัพย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวกฤษญาภัค คำภิรมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจรัญญา พันธุรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวภัทรานิต แก้วสุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5