โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
สายชั้นมัธยมศึกษา

นางวราภรณ์ สินสืบผล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวละเอียด ราตรีโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเสาวภา หนูหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางบังอร โตยะบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสุกัญญา ภาศักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางพรม แก้วเลี้ยง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวเสาวลักษณ์ ยิ้มประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายธนดณ นามวงศ์ษา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเบญจวรรณ บุญพยัคฆ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศรัณยา ตามสมัคร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอำภิกา ธงชัย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายกัมพล อยู่จุ้ย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : Kampol.youjuy@gmail.com

นางสาวรัชดาพร ชัยมงคล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนงค์รัก จันทร์สุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวราตรี จันทะแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวยุวดี งามแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3