โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
ข่าวประชาสัมพันธ์
การนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนประตูชัย (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564-ปัจจุบัน) 25 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 64
การจ่ายคืนเงินบำรุงการศึกษาของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 64
การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 64
การคัดเลือกครูเข้ารับโครงการ ครูดีในวงใจครั้งที่ 19
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 64
ชะลอการเปิดเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (On-site)
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 64