โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
คณะผู้บริหาร

นายสุระพล เฉลิมสถาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุชา อ่วมศรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวชนิดา วงค์เพ็ชร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธีระพล ผดุงทรัพย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวภัทรญา อธิภัทรวาทิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา