โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 (ลูกเสือ-ยุวกาชาด)
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ลูกเสือ-ยุวกาชาด)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 (ลูกเสือ-ยุวกาชาด)