โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
                1.  จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะกระบวนการคิด  ผลผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์สื่อสารได้อย่างน้อย  2  ภาษา  เป็นพลเมืองไทยและมีศักยภาพเป็นพลโลก
                2.  พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนประตูชัย  พุทธศักราช  2552  ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  และใช้จัดการเรียนการสอนพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
                3.  ส่งเสริมพัฒนาให้ครูและนักเรียนใช้สื่อ  นวัตกรรมที่ทันสมัย  และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการพัฒนาตนเอง
                4.  ระดมทรัพยากร  ปัจจัยพื้นฐาน  สื่อ  ICT และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยเพียงพอ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
                5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ยึดหลักธรรมาภิบาล
                6.  ประสานความร่วมมือให้ชุมชน  สถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษา  และองค์กรอื่นภาครัฐและเอกชนในและต่างประเทศ  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
 
 
 
เป้าประสงค์
                1. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับการบริการทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
                2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
                3. ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                4. ผู้เรียนและครูใช้สื่อเทคโนโลยี และการสื่อสาร ในการศึกษาและการบริหารจัดการ
                5. ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
                6. ผู้เรียนและบุคลากรมีวิถีชีวิตพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                7. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ รักท้องถิ่น ความเป็นอยุธยาและความเป็นไทย