โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
คำขวัญ
                “เรียนเยี่ยม ประพฤติดี กีฬาเก่ง ไม่เกรงงาน”

วิสัยทัศน์
                ­“ก้าวนำการศึกษา  พัฒนาการเรียนรู้   ควบคู่คุณธรรม   เลิศล้ำเทคโนโลยี ”