โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 

ประวัติโรงเรียนประตูชัย

          โรงเรียนประตูชัย ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนพื้นที่ 20 ไร่ 15.4 ตารางวา เป็นที่ดินราชพัสดุ
          ประวัติการก่อตั้ง เดิมโรงเรียนประตูชัยตั้งอยู่บนพื้นที่ 64 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2504 เป็นโรงเรียนสังกัดกองการพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อโรงเรียนตั้งตามตำบลที่ตั้ง เปิดสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 5  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 มีนักเรียนชาย 135 คน หญิง 90 คน รวม 215 คน มีนายปัญญา น้ำเพชร เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก วันที่ 17 พฤษภาคม 2509 โรงเรียนประตูชัยได้แลกเปลี่ยนสถานที่กับโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาในสมัยนั้น เนื่องจากกรมการฝึกหัดครูต้องการยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่เดิมของโรงเรียนประตูชัยมีจำนวนมาก เหมาะสมกับการขยายตัวเป็นวิทยาลัย จึงขอแลกเปลี่ยน โรงเรียนประตูชัยจึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
          การจัดการศึกษาของโรงเรียนประตูชัย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นต้นมามีดังนี้
                    พ.ศ. 2504       เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 7
                    พ.ศ. 2520       ยุบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                    พ.ศ. 2521       ยุบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
                    พ.ศ. 2523       โอนสังกัดจากกองการพิเศษกรมสามัญศึกษามาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2523 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน
                    พ.ศ. 2536       เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ในปีต่อมา