โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนประตูชัย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..